Tuesday, November 5, 2013

List ÚSVážený pán doktor,

listom č. ÚS 10/2013-28 zo dňa 3. júla 2013 ste ma požiadali o vyjadrenie k problematike zrušenia povinnosti očkovania na Slovensku. Ja nie som právnik, ja som lekár - epidemiológ. Vyjadrím sa teda k danej problematike z pohľadu epidemiológa. Dovoľte mi pár slov o tom, čo epidemiológia vlastne je. Je to medicínsky vedný odbor, ktorý skúma výskyt chorôb, odhaľuje príčiny a faktory, ktoré ovplyvňujú vznik chorôb a ktoré podporujú zdravie. Na základe týchto poznatkov navrhuje a uskutočňuje opatrenia, ktoré zabraňujú vzniku chorôb, zlepšujú kvalitu života a overuje  ich účinnosť. Na rozdiel od klinickej medicíny, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou jednotlivých pacientov predmetom záujmu epidemiológa sú súbory osôb, celé populácie štátov. Proces „diagnostikovania choroby“ v klinike môžeme porovnať s procesom odhaľovanie príčin chorôb v epidemiológii a liečbu pacienta so zavádzaním opatrení na zníženie chorobnosti. Rozdiely sú však v ochote dodržiavať liečbu a preventívne opatrenia. Liečbu prijíma pacient, ktorý je chorý, má ťažkosti a bolesti, ako prostriedok, ktorý mu pomôže. Efekt liečby vidí zvyčajne za krátky čas od jej začiatku. Podrobovať sa preventívnym opatreniam býva často prijímané s nevôľou, pretože sa týkajú zvyčajne zdravých osôb, ktoré nemajú ťažkosti, nepociťujú ohrozenie straty zdravia a berú ich ako obmedzovanie svojho súkromia, svojich zvykov a životného štýlu. Efekt preventívnych opatrení prijatých v celej populácii jednotlivec niekedy ani nevníma, pretože choroba u neho nevznikne, prejavuje sa však na celospoločenskej úrovni, a to nie ihneď, ale až v priebehu 5 – 10 rokov od prijatia. Rovnako to je aj v prípade, keď sa preventívne opatrenia prestanú dodržiavať, alebo zrušia. Choroba sa nevráti ihneď v takej miere, aby to pociťovala celá spoločnosť, ale až o niekoľko rokov. Potom sa už ťažko hľadá vinník.
Očkovanie je vedecky overené najúčinnejšie preventívne opatrenie a spolu s dostupnosťou pitnej vody zachránilo najviac ľudských životov. Pre očkovanie platí v plnej miere to, čo som napísala o zavádzaní, resp. rušení preventívnych opatrení.
U niektorých chorôb stačí niekoľko rokov aby sa vrátili. Príkladom je zrušenie očkovania detí žijúcich  v prostredí nízkeho hygienického štandardu proti hepatitíde A v roku 2005. Už v roku 2008 sa objavili prvé epidémie, najmä na východnom Slovensku.
Povinnosť očkovania  je na Slovensku daná historicky. Prvý očkovací program na našom území zaviedla Mária Terézia v roku 1768 potom, čo jej na pravé kiahne zomreli 3 deti. Povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu bolo na území Československa  uzákonené v roku 1919. Slovensko vždy patrilo k lídrom v zavádzaní nových očkovaní v súlade s vývojom nových očkovacích látok. Prvé celonárodné očkovanie na svete proti detskej obrne sa uskutočnilo na Slovensku a to v roku 1957. V priebehu 10 dní boli na území celého Slovenska zaočkované všetky deti vo veku 0 – 7 rokov. Vďaka tomu sa detská obrna na Slovensku nevyskytuje od roku 1960.
Slovenský očkovací kalendár zostavujú odborníci na základe vedeckých poznatkov, dlhoročnej praxe, odporúčaní renomovaných odborných inštitúcii, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia a Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Jeho správnosť dokazuje priaznivá situácia vo výskyte chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje. Dovolím si tvrdiť, že je jeden z najlepších, ak nie najlepší v Európe. Všetky ochorenia zaradené do povinného očkovania majú jedno spoločné, a to riziko vážneho klinického priebehu, s ohrozením života, alebo so zanechaním vážnych dlhodobých, alebo trvalých následkov po prekonaní ochorenia.
Vďaka dôslednému dodržiavaniu povinnosti očkovania najmä rodičmi, pediatrami a epidemiológmi sa na Slovensku dosahuje vysoká zaočkovanosť a tým aj ochrana obyvateľstva pred chorobami zaradenými medzi povinné očkovania. Zrušením povinného očkovania dôjde k vážnemu a neuváženému ohrozeniu zdravia verejnosti, k zbytočným ochoreniam a úmrtiam. Prekonanie ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dokázanou príčinou vážnych poškodení zdravia, ktoré sa objavujú mnohonásobne častejšie, ako poškodenia po očkovaní. Odborníci Európskej únie nie sú proti povinnému očkovaniu, práve naopak, niektoré štáty zvažujú zaviesť túto povinnosť. Európske centrum pre kontrolu chorôb odporúča všetkým členským štátom dosahovať čo najvyššiu zaočkovanosť stratégiami, ktoré zohľadňujú lokálne zvyklosti. Inštitút povinného očkovania používa aj Svetová zdravotnícka organizácia. Stanovila povinné očkovanie proti žltej zimnici pri cestách do krajín s endemickým výskytom tohto ochorenia, čo znamená,  že osoba ktorá nie je očkovaná, nemôže do takejto krajiny vstúpiť.
Vážení členovia Ústavného súdu SR, zrušiť povinnosť očkovania na Slovensku je veľmi jednoduché a rýchle. Každý kto sa o to pričiní by si však mal zobrať na svedomie všetky poškodenia zdravia a úmrtia, ku ktorým príde, pretože ochorenia, ktoré dnes vďaka očkovaniu nepoznáme, sa vrátia. Dosiahnuť opäť tak výbornú situáciu v ich výskyte, aká je dnes, už nebude možné. Verím, že sa rozhodnete múdro a zodpovedne k budúcim generáciám.  Z odborného hľadiska nie je dôvod na zrušenie povinného očkovania.                                                                       doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH
                                                                                  predsedníčka SEVSVyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...