Očkovanie proti chrípke


Prečo sa dať zaočkovať proti chrípke?
1. Predísť úmrtiu v súvislosti s chrípkou – ročne zomiera na Slovensku cca 1 250 osôb
následkom ochorenia na chrípku. Chrípka zhorší chronické ochorenie srdca, ciev, pľúc,
obličiek, cukrovku a oslabí organizmus, na ktorý ľahko „nasadne“ baktériová infekcia, ktorá
môže vyvolať zápal pľúc alebo iný zápal s ťažkým, život ohrozujúcim priebehom.
2. Predísť ochoreniu s ťažkým priebehom – každú sezónu chrípky skočia desiatky ľudí chorých
na chrípku na jednotkách intenzívnej starostlivosti v ťažkom stave s umelou podporou
dýchania. Prečo? Pretože na chrípku neúčinkujú antibiotiká. lieky podávané pri chrípke sú len
podporné, neničia vírus chrípky v tele. V prípade ochorenia na chrípku veľmi závisí od stavu
organizmu, ako sa s vírusom vysporiada. Ak sa vírus dostane do pľúc a spôsobí tam zápal,
jeho priebeh je vždy veľmi ťažký a ohrozuje život chorého.
3. Znížiť riziko absencie v práci – očkovanie proti chrípke zamestnancov znižuje
práceneschopnosť v zimných mesiacoch o 40% v porovnaní s neočkovanými zdravými
pracujúcimi.
4. Ochrániť iných ľudí, najmä svojich blízkych – niektoré osoby najmä chronicky chorí a starší
ľudia s involujúcim imunitným systémom môžu mať po očkovaní nízku protilátkovú odpoveď.
Riziko nákazy týchto osôb možno znížiť zaočkovaním osôb, ktoré im poskytujú starostlivosť,
alebo žijú s nimi v spoločnej domácnosti. Z tohto dôvodu by mali byť zaočkovaní
predovšetkým zdravotnícki pracovníci prichádzajúci do priameho kontaktu s pacientmi,
zamestncnci ústavov sociálnej starostlivosti a rodinní príslušníci rizikových osôb.

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...